8 tháng 6, 2011

khác nhau giữa hai hình thức chi NSNN là cấp phát theo dự toán kinh phí và cấp phát theo lệnh chi tiền ?

Tiêu chí
Cấp phát theo dự toán NSNN
Cấp phát bằng lệnh chi tiềnĐ.tượng AD
gồm các khoản chi thường xuyên trong dự toán được giao của các cơ quan, đơn vị là: Các cơ quan hành chính nhà nước;
Các đơn vị sự nghiệp; Các tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thường xuyên; Các Tổng công ty nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật. 
Chi NS cho các chủ thể không có quan hệ thường xuyên với NSNN thường khoản chi mang tính đặc thù phát sinh từng lần (chi bổ sung, chi trả nợ, viện trợ...).
- Chi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội không có quan hệ thường xuyên với ngân sách nhà nước;
- Chi trả nợ, viện trợ;
- Chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và một số khoản chi khác theo quyết định của thủ trưởng cơ quan tài chính.
Quy trỡnh Cỏch thức cấp phỏt
- Căn cứ vào dự toán được giao - nhu cầu chi quý và chia ra từng tháng đã đăng ký với KBNN và theo yêu cầu nhiệm vụ chi, thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN lập giấy rút dự toán NS kèm theo các hồ sơ thanh toán gửi KBNN nơi giao dịch. KBNN kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh toán của đơn vị sử dụng NS, nếu đủ điều kiện theo quy định, thì thực hiện thanh toán trực tiếp cho người hưởng lương, trợ cấp xã hội và người cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc thanh toán qua đơn vị sử dụng NS .
Khi đến thời điểm thực hiện khoản chi, hoặc khi có yêu cầu của đơn vị thụ hưởng ngân sách,  Cơ quan tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung, tính chất của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện cấp phát ngân sách nhà nước theo chế độ quy định sau đó lập lệnh chi tiền chuyển sang cho KBNN.  Kho bạc Nhà nước thực hiện xuất quỹ ngân sách nhà nước và thanh toán cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo nội dung ghi trong lệnh chi tiền của cơ quan tài chính.

Tr/nh  của cơ quan quản lý cấp phỏt
Tr/nh chủ yếu thuộc KBNN, Kho bạc Nhà nước, chịu trách nhiệm về kim tra, kim soát chi bảo đảm khoản chi phải đúng mục đích, đối tượng theo dự toán được duyệt; Chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; các điều kiện chi khác theo quy định. Có quyền và trách nhiệm tạm đình chỉ, từ chối chi trả, thanh toán các khoản chi không bảo đảm các điều kiện chi theo quy định và thông báo cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước biết;
Cơ quan tài chính có trách nhiệm chính trong việc kiểm tra nội dung, tính chất khoản chi, bảo đảm lệnh chi tiền chắc chắn có đủ điều kiện chi NS. KBNN chỉ xuất quỹ thanh toán cho đơn vị sử dụng theo yêu cầu của cơ quan tài chính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét